COVID-19

Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje, kierując się chęcią wsparcia szeroko zakrojonych działań Grupy Kapitałowej JSW S.A. w zakresie profilaktyki w czasie zagrożenia epidemicznego, podjął się zadania polegającego na cotygodniowym przeprowadzaniu przeglądu światowej prasy w celu śledzenia trendów dotyczących profilaktyki epidemicznej i działań zaradczych podejmowanych przez światowe koncerny górnicze.

Pandemia COVID-19 i jej skutki wymuszają podejmowanie konkretnych działań spółek wydobywczych służących ochronie zdrowia i życia pracowników, stabilności operacyjnej i kosztowej. Podejmowane działania przyczyniają się do zmiany polityki koncernów, państw, organizacji międzynarodowych i całych regionów.

covid-19_mapa

Sprawna, bieżąca analiza obecnych wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz ich wpływu na światowe górnictwo pozwoli na wypracowanie wniosków i wytycznych do budowy strategii działań dla całego sektora wydobywczego w obliczu wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie cotygodniowych raportów, które stanowią analizę działań podjętych przez największe koncerny górnicze świata, wobec pandemii COVID-19. Raporty wzbogacone są o opis działań podjętych przez rządy wybranych państw, w których górnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce. W raportach można znaleźć również opisy zmian zachodzących na wybranych rynkach surowców mineralnych.

 

L.P. Raport Krótki opis Plik pdf z raportem tygodniowym
36. 16.11-22.11.2020

W listopadzie Boston Consulting Group (BCG) opublikował raport o sektorze górniczym w rzeczywistości post-pandemicznej, traktujący także o wpływie pandemii COVID-19 na sektor. Raport zawierał również wskazania działań, które przemysł wydobywczy wspólnie z rządami państw powinien podjąć, aby przystosować sektor do nowych uwarunkowań i zapewnić konkurencyjność branży. Wśród ośmiu wymienionych działań znalazły się: reforma regulacyjna w zakresie globalnej konkurencyjności, modernizacja przemysłu, zabezpieczenie niezawodnych dostaw energii, rozwój infrastruktury, zintensyfikowany rozwój społeczności, odnowienie strategii programów rozpoznawania nowych złóż surowców, powołanie zespołów ds. realizacji kluczowych działań, promocja inwestycji. BCG szacuje, że około 350 kopalń na świecie zmniejszyło produkcję w związku wprowadzonymi blokadami gospodarki. Południowoafrykańskie kopalnie zostały szczególnie mocno dotknięte, co miało przełożenie na znaczący spadek wydobycia w całym kraju. Pandemia COVID-19, która w 2020 miała wpływ na większość przedsiębiorstw górniczych oraz hutniczy skutkowała znaczącym zmniejszeniem przychodów oraz wzrostem zadłużenia firm sektorowych.

35. 09.11-15.11.2020

W minionym tygodniu kraje Azji i Pacyfiku podpisały największą na świecie umowę o wolnym handlu. Dziesięć państw ASEAN’u oraz pięć innych krajów Azji i Pacyfiku (Australia, Chiny, Japonia, Nowa Zelandia i Korea Południowa) liczy, że utworzenie największej na Ziemi unii handlowej przyspieszy wzrost gospodarczy w regionie mocno dotkniętym pandemią COVID-19. Regionalne kompleksowe partnerstwo gospodarcze (RCEP) zostało podpisane po 8 latach negocjacji, w niedzielę 15 listopada 2020 r., przy okazji dorocznego szczytu ASEAN. Łączna produkcja krajowa brutto 15 sygnatariuszy RCEP wynosi 26,2 biliona dolarów, co stanowi 30 % światowego PKB. RCEP z łączną populacją 2,2 miliarda planuje prowadzić rozmowy z Indiami, które już w najbliższych latach mogłyby się stać kolejnym członkiem organizacji.

34. 02.11-08.11.2020

W minionym tygodniu świat obiegła informacja o skutecznej szczepionce firmy Pfizer. Wiadomość, na którą od miesięcy czekał cały świat wywołała euforię na giełdach wpływając także na notowania firm górniczych przyczyniając się do wzrostu notowań największych koncernów branżowych świata. Jednocześnie informacja o szczepionce Pfizera spowodowała natychmiastowy spadek wartości złota o 5%. Wyprzedaż surowca była reakcją inwestorów, którzy od miesięcy inwestowali w złoto – „bezpieczną przystań” w czasach niepewności związanych z pandemią COVID-19. Surowiec zyskał w tym roku 24% i przewiduje się, że jego wartość będzie dalej wzrastać, w uwagi na niepewność gospodarczą oraz nieunikniony kryzys gospodarczy.

33. 26.10-1.11.2020

W minionym tygodniu dane gospodarcze i analizy ekonomiczne największych państw świata potwierdziły znaczenie sektora górniczego w odbudowie gospodarek oraz batalii o surowcową supremację. Dzisiaj jest już oczywiste, że nieunikniona, postępująca transformacja technologiczną świata i wynikające z niej potrzeby surowcowe determinować będą globalne przewagi gospodarek narodowych.

32. 19.11-23.10.2020

Przemysł górniczy zmagając się z pandemią COVID-19 stara się analizować wpływ kryzysu na rynek poszczególnych surowców. Światowa Organizacja Stali poinformowała w minionym tygodniu o 2,9 procentowym globalnym wzroście produkcji stali we wrześniu 2020 r., napędzanym głównie przez Chiny. Podczas gdy Państwo Środka notowało blisko 11-procentowy wzrost produkcji stali, USA, Japonia i Indie notowały spadki na poziomie, stosownie 18,5%, 19,3% oraz 2,9 %. Zgodnie z analizami The International Copper Study Group światowa produkcja miedzi będzie spadać drugi rok z rzędu, po spadku o 0,2% w 2019 r., o około 1,5% w 2020 r., żeby w 2021 r. wzrosnąć o 4,5%.

31. 12.11-18.10.2020

Sytuacja pandemiczna utwierdziła świat w przekonaniu, że zmagania z COVID-19 będą miały charakter cykliczny, a koronawirus uderzając ze zmiennym natężeniem, każdorazowo zagrażać będzie sprawnemu funkcjonowaniu gospodarek. Doświadczenie nabyte przez nas w ostatnich miesiącach pokazuje, że istotny wpływ na sprawne działanie kluczowych gałęzi przemysłu mają zarówno decyzje podmiotów branżowych minimalizujące ryzyko propagowania wirusa, jak również krajowe i międzynarodowe restrykcje. Koordynacja działań na szczeblu państwowym i sektorowym powinna zapewnić narzędzia umożliwiające funkcjonowanie górnictwa. Branża dotknięta pierwszą falą pandemii wdrażała w minionych tygodniach działania profilaktyczne.

30. 04.10-11.10.2020

Wzrost zakażeń COVID-19 notowany we wszystkich krajach UE potwierdził drugą falę pandemii na Starym Kontynencie. Sektor górniczy, okołogórniczy i hutniczy krajów UE silnie dotknięty dotychczasowymi skutkami kryzysu zmuszony będzie stawić czoło kolejnym trudnościom, których przezwyciężenie bez realnego wsparcia regulacyjnego i finansowego może okazać się zadaniem ponad siły. Podczas gdy branża górnicza UE samotnie stawia czoła pandemii, największe gospodarki świata wdrażają kolejne mechanizmy wsparcia sektora.

29. 28.09-04.10.2020

W ostatnim tygodniu europejskie media zdominowały informacje o istotnym wzroście zdiagnozowanych przypadków zakażeń COVID-19 w krajach UE oraz o działaniach poszczególnych rządów starających się przeciwdziałać dalszemu rozwojowi pandemii.
Podczas gdy w Europie trwa dyskusja o kreowaniu przewag konkurencyjnych wspólnoty w oparciu o realizację założeń Nowego Zielonego Ładu i próba uzasadnienia znaczenia zielonej polityki dla wzrostu PKB w okresie porecesyjnym, każdego dnia wzrasta uzależnienie krajów członkowskich od importu surowców. W tym samym czasie, Stany Zjednoczone świadome zagrożeń płynących z uzależniania od importu surowców podjęły działania zapewniające realne wsparcie rodzimego górnictwa. Prezydent Donald J. Trump uznał, że zależność Stanów Zjednoczonych od importu pierwiastków ziem rzadkich, szczególnie dotkliwa w okresie ograniczeń COVID-19 powoduje konieczność ogłoszenia „stanu wyjątkowego”. W związku z tą niebezpieczną sytuacją prezydent USA wydał „Rozporządzenie wykonawcze w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu zakłóceń krajowego łańcucha dostaw wynikającego z uzależnienia od importu krytycznych surowców od zagranicznych konkurentów”. Rozporządzenie przewiduje podjęcie natychmiastowych działań, których celem jest zmniejszenie zależności surowcowej USA, w tym m.in. system specjalnych pożyczek i dotacji dla krajowych i zagranicznych firm wydobywczych oraz złagodzenie wymogów środowiskowych towarzyszących procesowi wydawania koncesji górniczych.

28. 21.09-27.09.2020

W ostatnich tygodniach kwestia odbudowy przemysłu górniczego stała się priorytetem rządów wielu państw świata. Pakiety stymulacyjne wdrażane przez  kolejne kraje wskazują, że trend osiągnął charakter globalny, zaś sektor będzie jednym z filarów odbudowy światowej gospodarki. Po pierwszej fazie pandemii (I półrocze 2020 r.), w której docierały do nas informacje o aktywności koncernów górniczych mierzących się z problemem pandemii COVID-19, rolę orędownika sektora przejęły rządy dostrzegające potencjał branży i jej kluczowe znaczenie w kreowaniu wzrostu gospodarczego. Poprzedni tydzień przyniósł informacje o istotnym ożywieniu w górnictwie, spowodowanym rosnącym zapotrzebowaniem Chin na surowce kopalne. Rząd Australii szacuje, że wartość eksportu surowców osiągnie 256 mld USD w latach 2020-21 oraz 252 mld USD w latach 2021-22. Analitycy nie mają wątpliwości, że australijski eksport napędza gwałtowne ożywienie gospodarcze głównego klienta kraju – Chin. Państwo Środka stymulowane pakietem rządowych programów, po spadku produkcji w pierwszych miesiącach 2020 r., wchodzi w okres trwałego, dynamicznego wzrostu. Według statystyk opublikowanych przez Departament Górnictwa, Regulacji Przemysłu i Bezpieczeństwa Australii, sektor surowcowy w Australii Zachodniej odnotował rekordową sprzedaż w wysokości 172 mld dolarów australijskich (121 mld USD) w roku obrotowym 2019-20. Sprzedaż rudy żelaza osiągnęła rekordowy poziom 103 miliardów dolarów australijskich (72 mld USD) przy zwiększonej produkcji i „najwyższych cenach surowca od 8 lat”. Także sprzedaż złota wzrosła do rekordowego poziomu prawie 16 miliardów dolarów australijskich (11,2 mld USD), przy średnich cenach ponad 2300 AUD (1620 USD) za uncję. Minister ds. Górnictwa i Ropy Naftowej WA Bill Johnston oznajmił: „Te rekordowe wyniki potwierdzają znaczenie i odporność sektora surowcowego, gdy Zachodnia Australia odzyskuje siły po pandemii COVID-19”.

27. 14.09-20.09.2020

Miniony tydzień przyniósł informacje o wzroście zdiagnozowanych zakażeń COVID-19 w wielu krajach Europy. Cześć ekspertów uznała, że Stary Kontynent wszedł w fazę tzw. „drugiej fali pandemii”. Rządy największych krajów górniczych świata informowały o kolejnych działaniach na rzecz aktywacji gospodarczej i wychodzenia z zapaści wywołanej pandemią COVID-19.

26. 07.09-13.09.2020

W minionym tygodniu Międzynarodowa Rada ds. Górnictwa i Metali (ICMM) opublikowała raport analizujący reakcję sektora na pandemię COVID-19. Główne wnioski płynące z analizy głoszą, że:
1. Pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na przemysł wydobywczy.
2. Sektor zareagował szybko i solidarnie.
3. Kwestia bezpieczeństwa pracowników pozostała priorytetem koncernów.
4. Górnictwo potwierdziło swoją istotną rolę w gospodarce i społeczeństwie oraz wzięło odpowiedzialność za społeczności lokalne, wspierając je w walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Rządy państw konsekwentnie komunikowały strategiczne znaczenie górnictwa w procesie odbudowy gospodarek. Minister górnictwa Indii zapowiedział pakiet reform, które wzmocnią konkurencyjność sektora, który będzie motorem napędowym wzrostu gospodarczego kraju oraz wykreuje nowe miejsca pracy. Działania rządu skupią się przede wszystkim na wsparciu górnictwa węgla, aluminium i rud boksytu.

25. 31.08-06.09.2020

W minionym tygodniu zauważalna była wzmożona aktywność rządów największych górniczych krajów świata, których przedstawiciele prześcigali się w prezentacjach programów wsparcia sektora wydobywczego. Władze państw wszystkich kontynentów globu, poza Europą, zgodnie twierdzą, że górnictwo odegra kluczową rolę w procesie odbudowy gospodarek, zaś jego konkurencyjność oraz dostęp do rynków zadecydują o sile gospodarek narodowych.

24. 24.08-30.08.2020

Największe kraje świata w dobie pandemii COVID-19 zmuszone są podejmować decyzje mające na celu ochronę rodzimych gospodarek. Reakcje te mają coraz szarsze – globalne znaczenie, zaś interwencjonizm rządów coraz częściej przekracza granice państw, przybierając rozmiary wojny gospodarczej. Obszar energetyki staje się głównym frontem rywalizacji globalnych mocarstw, szukających efektywnej drogi odbudowy gospodarek. W minionym tygodniu Chiny wprowadziły ograniczenia importu węgla energetycznego z Indii i innych krajów Azji Południowej doprowadzając do gwałtownego spadku popytu oraz cen surowca.  Indie, w odpowiedzi na działania Chin, zapowiedziały ograniczenie importu węgla w następnych latach oraz rozwój konwencjonalnego sektora produkcji energii. Modernizacja istniejących i budowa nowych bloków węglowych ma przyczynić się do spadku kosztów produkcji energii w Indiach oraz ochronić krajowy przemysł i miejsca pracy. Minister górnictwa Indii – Nagaraju twierdzi, że rozwoju energetyki węglowej w jego kraju potrwa przez kolejne 3 dekady. Na wieść o pro-węglowych planach Indii Sekretarz Generalny ONZ – Antonio Guterres oznajmił, iż Indie muszą zrezygnować ze swoich planów inwestycji w górnictwo i energetykę węglową. Oczywistym jest, że starania UE dot. zmniejszenia globalnych emisji okażą się nieskuteczne wobec przyszłych inwestycji w energetykę węglową dwóch najbardziej ludnych krajów świata. Indie tylko w tym roku planują budowę  41 nowych kopalni odkrywkowych węgla, zaś w perspektywie kilku lat zapowiadają podwojenie krajowego wydobycia surowca i całkowite uniezależnienie od jego importu. Pandemia COVID-19 wykreowała nowy obszar rywalizacji gospodarczej miedzy Chinami i Indiami (energetyka konwencjonalna i górnictwo węgla).

23. 17.08-23.08.2020 r.

W minionym tygodniu na portalach branżowych związanych z przemysłem wydobywczym pojawiły się informacje związane z wynikami finansowymi po pierwszym półroczu 2020 roku m.in. największych firm górniczych. W raportach wyraźnie wskazywano na wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną koncernów i wyniki finansowe. Glencore poinformował o tymczasowym wstrzymaniu działalności w kilku kopalniach węgla w Nowej Południowej Walii i Queensland, aby racjonalnie zarządzać swoim profilem produkcji, ponieważ pandemia COVID-19 nadal wpływa na globalny rynek. Koncern BHP poinformował o rezygnacji z wydobycia węgla energetycznego, zoptymalizowania wybranych kopalń węgla koksowego i zmniejszenia swojego udziału w ropie i gazie. BHP stwierdziło, że węgiel energetyczny jest najbardziej emisyjnym źródłem energii na świecie i jest przedmiotem rosnącej presji inwestorów w związku z obawami dotyczącymi jego wkładu w globalne ocieplenie. Rio Tinto, druga co do wielkości firma górnicza w świecie już usunęła wszelką ekspozycję na węgiel energetyczny. Mike Henry dyrektor generalny BHP stwierdził, że BHP będzie dążyć do wyjścia z aktywów węgla energetycznego i koksującego poprzez podział lub sprzedaż handlową, zachowując jednocześnie swoje udziały w kopalniach węgla koksowego posiadającej węgiel najwyższej jakości. BHP będzie dążyć do zwiększenia swojej ekspozycji na „przyszłościowe” surowce, głównie miedź i nikiel – surowce, które zdaniem pana Henry’ego będą coraz bardziej potrzebne w produkcji technologii zielonej energii.

ikona-pobierz
22. 10.08-16.08.2020 r.

Miniony tydzień przyniósł kolejne informacje o dalszym wpływie koronawirusa na funkcjonowanie gospodarek świata w tym globalnych firm wydobywczych. Wg internetowych źródeł informacji działania firm wydobywczych były skoncentrowane głównie na walce ze wzrostem niepokojów społeczności w związku z obawą o dalsze ograniczenia wywołane pandemią oraz jej wpływie na codzienne funkcjonowanie zarówno w pracy jak i w domu w otoczeniu rodziny. Obawy związane z utratą pracy, nie przestrzeganiem restrykcji sanitarnych przez część społeczeństwa zwiększającymi ryzyko zakażenia, ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, itd. wpływają w znacznym stopniu na zdrowie psychiczne obywateli. Największe firmy wydobywcze informują o pracach oraz wdrażaniu
różnego rodzaju nowych inicjatyw zmierzających do poprawy zdrowia psychicznego obywateli w obliczu panującej pandemii. W zakresie prowadzonej działalności wydobywczej, Glencore poinformował, iż tymczasowo wstrzyma wydobycie w swoich zakładach górniczych w stanach NSW oraz Queensland w Australii, aby dostosować wielkość produkcji do zapotrzebowania na rynku w obliczu panującej pandemii COVID-19. Globalny rynek węgla walczy ze skutkami pandemii COVID-19, która ograniczyła popyt na węgiel używany do produkcji stali w takich krajach, jak Chiny i Indie. Codelco natomiast zamierza wznawiać działalność swoich kopalń od tego tygodnia oraz kontynuować projekty po przestojach związanych z pandemią koronawirusa. W Peru ponad 300 pracowników w kopalni La Arena firmy Pan American Silver w regionie La Libertad porzuciło pracę, aby zaprotestować przeciwko rosnącej liczbie przypadków COVID-19 w kopalni i braku testów.

ikona-pobierz
21. 03.08-09.08.2020 r.

Pandemia COVID-19 wpływa na ogólnoświatowy przemysł górniczy już od około 6 miesięcy. Skala wpływu ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na projekty wydobywcze jest ogromna. Amerykańska korporacja S&P Global Inc., udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie umożliwiające wykonywanie analiz wpływu pandemii na światowy rynek wydobywczy. W swoim narzędziu korporacja zidentyfikowała 275 operacji wydobywczych na całym świecie, które uległy zakłóceniu (stan na 25 czerwca 2020 r.). Według relacji S&P największy wpływ pandemii odnotowano w kopalniach skoncentrowanych na wydobyciu złota, srebra i miedzi. S&P informuje, że najbardziej dotknięty region to Ameryka Łacińska. Peru, Chile i Meksyk były w pierwszej trójce krajów o największych zagrożonych dochodach na świecie. W sumie całkowity zagrożony dochód projektów wydobywczych na świecie z tytułu panującej pandemii oszacowano na 8,83 mld USD.

ikona-pobierz
20. 27.07-02.08.2020 r.

Miniony tydzień zdominowały informacje o rekordowych cenach złota. Wzrost wartości tego drogocennego kruszcu, a także wzrost notowań żelaza oraz miedzi wpływały w ostatnim czasie na zmianę strategii inwestycyjnych największych koncernów górniczych świata oraz inwestorów.
Wzrost zaufania do złota spowodowany spadkiem wartości dolara osłabionego przez COVID-19, rosnącą globalną niepewnością, bardzo niskimi stopami procentowymi oraz dodatnią dynamiką cen, sprzyja popytowi inwestycyjnemu w surowiec. Tak stymulowany wzrost cen złota zachęca inwestorów i przyczynia się do fundamentalnej zmiany alokacji aktywów. Globalne zainteresowanie złotem zaowocowało rekordowymi przepływami do funduszy ETF opartych na kruszcu. Obecnie wszystkie zdroworozsądkowe analizy wskazują, że bezprecedensowe bodźce monetarne i fiskalne będą trwale stymulować wzrost wartości złota, co dodatkowo wzbudzi zaufanie inwestorów zrażonych do dolara, który znalazł się na burzliwych wodach światowej gospodarki. Wzrost cen złota napędzają ponadto „nietradycyjni nabywcy”: fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i inwestorzy odpowiedzialni za dywersyfikację prywatnego portfela, szukający „bezpiecznej zatoki” dającej schronienie przed trwającym i przybierającym na sile globalnym sztormem.

ikona-pobierz
19. 20.07-26.07.2020 r.

Miniony tydzień był kolejnym, w którym ceny złota rosły, osiągając rekordową, historyczną wartość. Notowania surowca przekroczyły 1937 USD/uncję, bijąc dotychczasowy rekord z 2011 roku. Według wszelkich prognoz złoto ma systematycznie zyskiwać na wartości w kilku najbliższych latach, przekraczając wartość 3000 USD/uncję. Notowania miedzi oraz prognozy wzrostu cen generowane przez spodziewany wzrost zapotrzebowania na surowiec napawają optymizmem. Rynek miedzi, po latach nadpodaży wszedł w okres gwałtownego wzrostu popytu surowca, który będzie kreować długoterminowe trendy wzrostu jego notowań. Wzrost cen złota, przy jednoczesnym drastycznym spadku odkryć nowych złóż, skutkuje gwałtownym wzrostem zainteresowania inwestorów poszukiwaniem nowych wystąpień surowca. Według S&P spośród 9,8 miliardów USD – środków dedykowanych w 2019 r. przez koncerny górnicze na poszukiwanie i rozpoznawani złóż, ponad 46% przeznaczana była na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota, 25% na poszukiwanie i rozpoznawania złóż miedzi, zaś ok. 6% na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż cynku. Tegoroczny wzrost wartości złota oraz prognozy wzrostu cen surowca z całą pewnością skutkować będą systematycznym wzrostem środków przeznaczanych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota. Obecnie, wszystkie liczące się, globalne koncerny górnicze dywersyfikują swoją działalność poprzez wzrost nakładów inwestycyjnych na projekty Au.

ikona-pobierz
18. 13.07-19.07.2020 r.

W minionym tygodniu, portale branżowe prześcigały się w publikacjach analiz dotychczasowego wpływu pandemii COVID-19 na światowy sektor górnictwa. White & Case wskazuje, na bazie wyników sektorowej ankiety, że największym zmartwieniem inwestorów związanym z branżą wydobywczą jest obecnie „słabość rynku” (39%). Zakłócenie łańcucha dostaw, które w pierwszej połowie 2020 roku spędzało sen z powiek inwestorów komunikowane jest obecnie jako główna obawa przez zaledwie 16% ankietowanych wobec 26%, w styczniu tego roku. Kolejne miejsca w rankingu obaw inwestorów zajmują: ceny surowców i towarów (14%), nacjonalizacja surowców/zasobów (11%), napięcia handlowe (5%), spowolnienie chińskiej gospodarki (5%), zmiany klimatu (2%).

Analiza zmiany wartości kapitalizacji rynkowej największych górniczych koncernów świata pozwala wyciągnąć wniosek o odbudowie zaufania inwestorów do sektora górniczego, w II kw. 2020 r., w którym firmy wydobywcze odrabiały znaczące spadki z I kw. 2020 r.

ikona-pobierz
17. 06.07-12.07.2020 r.

W minionym tygodniu, napływające dane gospodarcze potwierdziły rekordowy spadek inwestycji zagranicznych. Przewiduje się, że kraje rozwinięte na skutek kontynuacji tego trendu utracą wpływy z eksportu, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na pogorszenie sytuacji rynku pracy. Według obecnych szacunków napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadnie o 30% – 40% w latach 2020–2021.

Wyraźnie obserwowalny jest trend wzrostu zaufania inwestorów do Chin, które szybko uporały się z pandemią, podczas gdy światowe mocarstwa takie jak m.in. USA i UE wciąż borykają się z silnymi ograniczeniami. Wielce prawdopodobne jest, że dysproporcja danych demograficznych i gospodarczych, a także obfity pakiet regulacyjnego i finansowego wsparcia dla rodzimych sektorów produkcji w Chinach spowodują przesunięcie równowagi sił z zachodu, na Daleki Wschód. Zjawisko potęgować będzie spadek atrakcyjności UE jako rynku dla inwestycji przemysłu energochłonnego, na skutek zwiększania presji Europejskiego Zielonego Ładu.

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy jest druzgocący. Kryzys już spowodował dziesięć razy więcej zwolnień niż globalna recesja w 2008 roku. Coraz częściej obserwowany jest wzrost frustracji społeczeństw, spowodowany nieuczciwymi praktykami pracodawców, którzy wykorzystują sytuację do obniżek wynagrodzeń i zwolnień. Szacuje się, że globalna stopa bezrobocia wzrośnie do 12% pod koniec 2020 roku, co może wywołać gwałtowną, globalną falę protestów.

ikona-pobierz
16. 29.06-05.07.2020 r.

W minionym tygodniu Międzynarodowa Organizacja Pracy przedstawiła statystyki obrazujące dewastacyjny wpływ pandemii COVID-19 na globalny rynek pracy. Jak się okazuje, tylko w drugim kwartale pracę straciło ok. 400 milionów osób. Według organizacji, bez międzynarodowych wysiłków oraz stosownych decyzji i polityk państw prowadzących do ożywienia gospodarczego, kryzys nie zostanie zażegnany.
„Decyzje, które podejmiemy, jak również te, których nie podejmiemy będą miały swoje konsekwencje jeszcze po 2030 roku.”- powiedział Guy Ryder, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Według S&P Global blokady w górnictwie wywołane pandemią COVID-19 dotknęły dotychczas 247 zakładów górniczych w 33 krajach. W konsekwencji produkcja górnicza na świecie znacząco spadła.

ikona-pobierz
15. 22.06-28.06.2020 r.

W minionym tygodniu Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) opublikowała raport prognozując spadek inwestycji zagranicznych (BIZ) o 40% w 2020 r. (UNCTAD World Investment Report 2020).
Według Banku Światowego, recesja stymulowana przez pandemię COVID-19 będzie najgłębszą recesją od czasu II Wojny Światowej, a spadek GDP będzie ponad dwukrotnie większy niż podczas kryzysu w 2008 roku. Dane płynące z rynków pracy oraz prognozy wzrostu bezrobocia z całą pewnością przyczynią się do dalszego pogłębiania recesji.

ikona-pobierz
14. 15.06-21.06.2020 r.

W minionym tygodniu dane gospodarcze przede wszystkim z Peru, Zambii, ale również z innych krajów górniczych ujawniły druzgocący wpływ ograniczenia wydobycia i handlu w okresie pandemii COVID-19. Kondycja gospodarek państw górniczych dotkniętych trwającym kryzysem oraz drastyczne dane z rynku pracy obrazują skalę strat ekonomicznych i społecznych państwa Ameryki Południowej i Afryki.
W ostatnich dniach obserwowaliśmy przybierające na sile konflikty na linii rządy państw – górnicze związki zawodowe. Związki zawodowe mimo zaleceń rządów o wznowieniu wydobycia podejmowały decyzję o wycofywaniu załóg kopalń, na skutek obaw o zdrowie górników. W Chile, związki zawodowe w kopalni Chuquicamata (kopalnia miedzi Codelco), po tym, jak ponad 100 pracowników zostało pozytywnie zdiagnozowanych na obecność wirusa podjęły decyzję o wstrzymaniu wydobycia i wezwały lotnisko Calama, obsługujące pracowników kopalń Codelco, do wstrzymania lotów.
Podobne reakcje związków zawodowych miały miejsce na Ukrainie oraz w RPA, gdzie National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) wezwał górników, aby nie wracali do pracy w kopalni Harmony Gold. Stanowisko związków poparły sądy.

ikona-pobierz
13. 08.06-14.06.2020 r.

Miniony tydzień przyniósł nam informacje o rządowym planie wsparcia górnictwa w Arabii Saudyjskiej, która dołączyła do grona państw wyznających przekonanie, że nowe inwestycje w sektorze wydobycia surowców odegrają kluczową rolę w odbudowie gospodarek po kryzysie gospodarczym oraz zapaści
wywołanej pandemią COVID-19. Rządy największych górniczych państw świata solidarnie i konsekwentnie podejmowały decyzje i wdrażały programy wsparcia i odciążenia sektorów: wydobycia, przetwórstwa i handlu surowcami. Wyjątek od tej reguły zdaje się stanowić UE, która w minionym tygodniu podjęła decyzje dodatkowo obciążające europejski sektor produkcji stali, ponownie obniżając jego zdolność do konkurowania z importowanymi produktami stalowymi.

ikona-pobierz
12. 01.06-07.06.2020 r.

Informacje giełdowe oraz dane z rynku pracy w USA spowodowały globalną euforię i ożywienie gospodarcze, które całkowicie odmieniły nastroje inwestorów pod koniec minionego tygodnia. National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) – giełda papierów wartościowych USA, po zaskakujących danych z rynku pracy, wystrzeliła w górę, wynosząc indeks Nasdaq Composite, w piątek, 5 czerwca na najwyższy poziom w historii notowań (9 814,08 pkt.). Biuro statystyk pracy w miejsce oczekiwanej informacji o spadku zatrudnienia o ok. 8 milionów ogłosiła jego rekordowy wzrost w maju – o 2,5 mln osób. Stopa bezrobocia zamiast podskoczyć w pobliże 20%, obniżyła się do poziomu 13,3%. Reakcja Wall Street została zdominowana przez przekonanie o szybkim powrocie gospodarki na właściwe tory.  Dane z USA oraz rekordowy napływ kapitału inwestycyjnego na polską giełdę stymulowały wzrost notowań największych giełdowych spółek górniczych w kraju w tym. m.in. KGHM, JSW oraz PKN Orlen. Dane produkcyjne z Chin oraz informacja o rządowym programie wsparcia sektora przemysłu i budownictwa kwotą 700 mld USD, przywróciły wiarę producentów miedzi w odbudowę popytu surowca i spowodowały zeszłotygodniowy wzrost notowań metalu (ponad 5%), który od końca marca, po wcześniejszych gwałtownych spadkach zyskał już blisko 20%.

ikona-pobierz
11. 25.05-31.05.2020 r.

W minionym tygodniu organizacje rządowe i społeczne oraz rządy dużych państw górniczych tj. m.in. Iranu i Australii przedstawiły programy odbudowy gospodarek bazujące na nowych inwestycjach w sektorach wydobycia, przemysłu i handlu. Oba kraje uznały swój potencjał surowcowy oraz wynikające z niego przewagi pozwalające skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej, za doskonałe narzędzia bezpiecznej stymulacji i odbudowy gospodarek. Także największe koncerny górnicze świata coraz głośniej komunikowały o kluczowym znaczeniu sektora w procesie odbudowy gospodarek. Analiza blisko 5-miesięcznego cenowego rollercoaster’a na rynku metali pozwoliła wyciągnąć pierwsze wnioski. Ceny metali po styczniowych i marcowych tąpnięciach zaczęły się stabilizować i obecnie są o ok. 15% niższe niż na początku roku. Rynek metali szlachetnych po marcowych tąpnięciach wrócił do poziomu z początku roku. Jedynym metalem szlachetnym, który w pierwszych 5 miesiącach 2020 roku systematycznie zyskiwał na wartości było złoto. Fuzje i przejęcia projektów w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia złota były znakiem rozpoznawczym I kw. 2020 roku w sektorze górnictwa. Choć liczba transakcji w tym okresie spadła z 990 (IV kw. 2019) do 823, a łączna ich wartość o 3,4 mld USD do 22,8 mld USD, nastąpił 25% wzrost liczby fuzji i przejęć stymulowany przez transakcje aktywów związanych ze złotem.

ikona-pobierz
10. 18.05-24.05.2020 r. W minionym tygodniu świat analizował dotychczasowe i prognozowane – przyszłe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 oraz blokad. Firmy wydobywcze na całym świecie zostały zmuszone do ograniczenia wydatków inwestycyjnych w 2020 r., które będą niższe o ok. 19% od zakładanych poziomów inwestycji (źródło: Reuters). CAPEX Glencore na 2020 rok uległ redukcji o 22,73%, Rio Tinto o 21,43%, Anglo American o 19,05%, zaś Vale o 8%. Światowa produkcja miedzi w 2020 roku, według Reuters’a spadnie o ok. 8%. Pandemia koronawirusa spowodowała 3% spadek wartości światowego handlu w pierwszym kwartale 2020 r., o czym 19 maja poinformowała Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development). UNCTAD oczekuje spadku koniunktury sektorze handlu w II kw. o 27% w stosunku do 2019 roku. ikona-pobierz
9. 11.05-17.05.2020 r.

Miniony tydzień zaowocował licznymi analizami skutków gospodarczych pandemii COVID-19 oraz blokad, które odbiły się na funkcjonowaniu biznesu, przemysłu i społeczeństw wszystkich państw świata, doprowadzając do spadku dochodów, wzrostu bezrobocia i niepewności gospodarczych. Rządy państw i instytucje międzynarodowe koncentrowały się na opracowywaniu i wdrażaniu pakietów pomocowych dla obywateli i biznesu, komunikując jednocześnie prawdopodobne koszty takich działań. 14 maja ONZ poinformował, że pandemia COVID-19 i jej skutki przyczynią się do spadku globalnej produkcji gospodarczej o 8,5 bln USD w ciągu najbliższych dwóch lat, niszcząc całkowicie zysk wypracowany w ostatnich 4 latach (United Nations World Economic Situation and Prospects report). Według ONZ pandemia spowoduje utratę 305 mln miejsc pracy w II kwartale 2020 roku.

ikona-pobierz
8. 04.05-10.05.2020 r.

W raporcie zwracamy szczególną uwagę na ponadprzeciętną, wysoką prognozowaną dynamikę wzrostu wydobycia węgla w nadchodzących latach, zainteresowanie wielkich koncernów nowymi złożami złota, nadspodziewanie dobre wyniki produkcji miedzi w Chile, australijski rynek eksportu surowców który oparł się trudnościom związanym z pandemią COVID-19, zwycięską batalię związków zawodowych o bezpieczne warunki pracy z rządem RPA.Tradycyjnie analizujemy reakcję największych koncernów górniczych świata (BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American oraz Glencore) na pandemię COVID-19

ikona-pobierz
7. 27.04-03.05.2020 r.

W minionym tygodniu liczba kopalń, w których wstrzymano operacje górnicze z powodu pandemii COVID-19 spadła do 729, w porównaniu do ponad 3500 pod koniec marca oraz ponad 1600 w okresie od 3 do 16 kwietnia 2020. Obecnie, większość spośród wstrzymanych kopalń przypada na rejon Środkowej i Południowej Ameryki. Coraz mniejszy udział stanowią natomiast azjatyckie oraz afrykańskie kopalnie. Trend ten jest bezpośrednią wypadkową różnego stopnia dojrzałości pandemii COVID-19 w poszczególnych rejonach świata, decyzji rządów państw o stopniowym wznawianiu produkcji, a także zmiany decyzji o zawieszeniu pracy kopalń, której, jak szybko się okazało, prowadzą działalność kluczową dla sprawnego funkcjonowania całych gospodarek i społeczeństw zarówno krajów rozwiniętych (tj.m.in. Kanada), jak i państw mniej zamożnych (tj.m.in.: RPA, Zambia, Kongo).

ikona-pobierz
6. 20.04-26.04.2020 r.

W minionym tygodniu przez świat przetoczyła się fala raportów kwartalnych koncernów górniczych, wraz z informacją o spadku wydobycia niemal wszystkich surowców. Na informacje o kwartalnym spadku wydobycia złota (8% rok do roku; 2019/2020) oraz prognozie rocznego jego spadku na poziomie ok. 10-15% natychmiast zareagował Bank of America radykalnie podnoszą docelową 18-miesięczną prognozę ceny złota do rekordowej kwoty 3000 USD za uncję. SAVANT Global Copper Smelting Index monitorujący globalną aktywność hut odnotował wyraźne ożywienie produkcji w Chinach. Największe koncerny górnicze wciąż wykazywały wysoki poziom zaangażowania w walkę z pandemią i jej skutkami. Aktywnie wspierały państwa, społeczności lokalne i swoich pracowników.

ikona-pobierz
5. 13.04-19.04.2020 r.

W minionym tygodniu decyzje rządów państw o stopniowym odmrażaniu gospodarek kształtowały dynamikę aktywności największych koncernów górniczych. Decyzje rządów krajów afrykańskich, najmniej odpornych na kryzys (RPA, Zimbabwe, Zambia, Kongo), o szybkiej reaktywacji działalności górniczej, były podyktowane uzasadnioną obawa o katastrofalne ekonomiczne i społeczne skutki zatrzymania wydobycia. Inne kraje – głównie ameryki środkowej i południowej (Meksyk, Chile i Peru), wykazujące nieco mniejszą wrażliwość na globalny kryzys, doceniając istotną rolę górnictwa dla gospodarek, skoncentrowane były przede wszystkim na przygotowaniu planów przywrócenia produkcji strategicznych kopalń.

ikona-pobierz
4. 06.04-12.04.2020 r.

Miniony tydzień przyniósł kolejne ograniczenia w obszarze wydobycia większości rejonów świata oraz handlu międzynarodowego. Największe koncerny górnicze koncentrowały się na wsparciu swoich pracowników i lokalnych społeczności oraz organizacji pracy w nowych realiach światowej pandemii. Priorytetem koncernów pozostało utrzymanie kluczowych operacji górniczych. W ostatnich dniach chiński sektor wydobycia, jak i cały przemysł zaczęły stopniowo wznawiać produkcję. Zwłaszcza w Azji zauważalny był trend silnego wsparcia największych państw dla rodzimej produkcji. Chiny wsparły eksporterów surowców i stali specjalnymi ulgami eksportowymi, Indie postawiły na zwiększenie rodzimej produkcji węgla, zaś rząd Japonii, zrozumiawszy negatywne aspekty przenoszenia produkcji do Chin, szczególnie odczuwalne podczas kryzysu COVID-19, rozpoczął program wycofywania Japońskich koncernów z Państwa Środka, z powrotem do ojczyzny.

ikona-pobierz
3. 30.03-05.04.2020r.

W minionym tygodniu największe koncerny górnicze świata zmuszone były wprowadzać kolejne ograniczenia oraz podejmować dalsze wysiłki w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracy. Utrzymanie aktywności kluczowych operacji górniczych i przemysłowych, w okresie narastającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19 oraz zapewnienie płynności dostaw i bezpieczeństwa finansowego stało się strategicznym priorytetem górniczych gigantów. Koncerny położyły silny nacisk na wypracowanie narzędzi ochrony kondycji psychicznej pracowników i ich rodzin.

ikona-pobierz
2. 23.03-29.03.2020 r.

Największe koncerny górnicze świata, w minionym tygodniu podjęły kolejne działania, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz utrzymanie aktywności kluczowych operacji górniczych i przemysłowych, w okresie arastającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Po fazie uniwersalnych i standardowych działań tj. m.in. demobilizacja części zespołów, wprowadzenie pracy zdalnej (w miarę możliwości), zaopatrzenie zakładów w środki dezynfekujące, ograniczenie podróży służbowych, koncerny zaczynają wypracowywać, rozszerzać i wdrażać wewnętrzne procedury reagowania kryzysowego, optymalizujące funkcjonowanie poszczególnych operacji. Informują także o ograniczeniu lub całkowitym zawieszeniu niektórych działań, zgodnie z decyzjami rządów państw oraz władz lokalnych.

ikona-pobierz
1. 16.03-22.03.2020 r.

Największe firmy wydobywcze świata takie jak m.in. BHP, GLENCORE, RIO TINTO, VALE oraz COAL INDIA Ltd. w minionym tygodniu zmuszone były dostosować swoją działalność do restrykcji, obostrzeń i rekomendacji rządowych, będących próbą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Ponadto, firmy górnicze korzystając z własnych doświadczeń wdrożyły narzędzia poprawiające bezpieczeństwo pracy oraz gwarantujące ciągłość produkcji. Nowe strategie firm skoncentrowały się na wypracowaniu narzędzi skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi w dobie globalnego kryzysu. Artykuły branżowe oraz oficjalne komunikaty koncernów pozwalają wysnuć wniosek, że wprowadzane w pierwszych tygodniach kryzysu działania i procedury w górnictwie mają podobny charakter.

ikona-pobierz

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.