Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Portal Internetowy „NowyLevel.pl” jest administrowany przez spółkę JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach, pełniącą funkcję Administratora. Jego podstawowymi funkcjami są: agregacja innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych dla JSW Innowacje S.A., oraz utworzenie części społecznościowej i bazy wiedzy. Pomysły zgłaszane poprzez portal są później analizowanie pod kątem przydatności dla branży górniczej i/lub koksowniczej, a także pod kątem zbadania możliwości wdrożenia najlepiej rokujących projektów w oparciu o różne modele biznesowe. Inicjatywy projektowe powinny mieć na celu poprawę bezpieczeństwa, wydajności oraz wsparcie działalności podmiotów Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Główną ideą portalu NowyLevel.pl jest inicjowanie, stymulowanie i moderowanie procesu tworzenia się społeczności internetowej skupionej wokół tematyki przemysłowej (głównie górniczej i koksowniczej).
 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  Administrator JSW Innowacje Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116114, NIP: 9541026027, kapitał zakładowy: 3 095 500,00 zł, opłacony w całości.
  Aktualności moduł portalu, w którym Administrator dokonuje publikacji własnych treści i artykułów lub materiałów związanych z tematyką Portalu, przekazanych przez Partnerów Merytorycznych.
  Baza Ekspertów spis Ekspertów dostępny z poziomu menu głównego części społecznościowej portalu.
  Baza wiedzy moduł Portalu, który jest zbiorem artykułów i treści własnych Administratora lub Partnerów Merytorycznych związanych z tematyką Portalu, opublikowanych przez Administratora.
  Część społecznościowa Część społecznościowa moduł Portalu przeznaczony do inicjowania, stymulowania i moderowania procesu tworzenia się społeczności internetowej skupionej wokół tematyki przemysłowej (głównie górniczej). W jego skład wchodzą następujące funkcje:

  1. Tablica główna – podstrona Portalu zawierająca publikacje Użytkowników; kolejność wyświetlania publikacji jest dobierana poprzez algorytm na podstawie wyboru przez Użytkownika kategorii oraz subskrypcji grup
  2. Moja aktywność – podstrona Portalu zawierająca podgląd postów opublikowanych przez danego Użytkownika
  3. Grupy tematyczne – tablice na Portalu, z możliwością publikacji na nich postów:
   – tablice posiadające status otwarty, z możliwością swobodnego przystąpienia do nich każdego Użytkownika,
   – tablice posiadające status zamknięty, do których przystąpienie Użytkownika wymaga zaakceptowania przez założyciela grupy.
  4. Moje grupy –funkcjonalność Portalu umożliwiająca tworzenie grup tematycznych i zamkniętych (tylko na zaproszenia) przez Użytkowników. Użytkownik określa wtedy ich nazwę, opis, kategorię, może również zaprosić Ekspertów oraz Użytkowników z Relacji.
  5. Relacje – funkcja Portalu umożliwiająca Użytkownikowi zapraszanie innych Użytkowników do utrzymywania z nimi kontaktu oraz akceptacji/odrzucania zaproszeń od innych Użytkowników. Aby Relacja była aktywna, musi być potwierdzona przez obie strony. Podstrona Relacji zawiera podgląd potwierdzonych Relacji przez danego Użytkownika.
  Ekspert opcjonalny status przypisywany do konta danego Użytkownika Portalu, który może zostać przydzielony przez Administratora na indywidualny wniosek, składany podczas uzupełniania informacji na stronie Profilu Użytkownika. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w §2 ust.4 Regulaminu.
  Formularz aplikacyjny kwestionariusz dostępny pod adresem internetowym https://www.nowylevel.pl/ stworzony w celu umożliwienia zgłaszania innowacyjnych inicjatyw projektowych. Funkcja ta jest otwarta – można z niej korzystać bez zalogowania.
  GK JSW Grupa Kapitałowa JSW, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz spółki handlowe, w stosunku do których Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności spółki wskazane na stronie internetowej: www.jsw.pl jako spółki tworzące strukturę Grupy Kapitałowej JSW.
  Inicjatywa innowacyjny pomysł, zgłaszany przez Zgłaszającego za pomocą Portalu, który do tej pory nie był przedstawiany innemu podmiotowi, z zakresu górnictwa bądź koksownictwa.
  JSW S.A. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000072093, NIP: 6330005110, kapitał zakładowy: 587 057 980,00 zł opłacony w całości.
  Karta projektu funkcjonalność dostępna dla zalogowanych Użytkowników Portalu, polegająca na możliwości uzupełnienia Karty Koncepcji Projektu. Funkcja ta dostępna jest z poziomu Części Społecznościowej.
  Koordynator Zgłoszeń Portalu osoba powołana przez Administratora do przeprowadzania wstępnej formalnej weryfikacji Zgłoszeń, która pełni rolę wsparcia dla Wstępnego Komitetu Oceny Projektów i dba o przestrzeganie Regulaminu przez Zgłaszających.
  Kryteria kryteria ocen Inicjatyw, określone w § 4 ust. 3 i 5 Regulaminu, stosowane przez Wstępny Komitet Oceny Projektów.
  Metodyka „Metodyka Zarządzania Programami i Projektami Grupy Kapitałowej JSW” stanowiącej wewnętrzną regulację GK JSW
  Ocena pozytywna dodatnia ocena Inicjatywy przyznawana przez WKOP na podstawie Kryterium.
  Ocena negatywna ujemna ocena Inicjatywy przyznawana przez WKOP na podstawie Kryterium.
  Partner Merytoryczny Podmiot mogący redagować treści w portalu (Baza wiedzy, Aktualności, Kalendarium), które przed ich opublikowaniem wymagają aprobaty Administratora.
  Portal Portal internetowy „NowyLevel” działający pod adresem https://www.nowylevel.pl/.
  Projekt wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Administratora z wybranym Partnerem Merytorycznym oraz autorem wybranej Inicjatywy o największym potencjale rozwojowym.
  Publikacja naukowa artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) lub monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) albo rozdział w takiej monografii.
  Regulamin niniejszy regulamin oraz każda jego zmieniona bądź ujednolicona wersja.
  RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  Urząd Patentowy w zależności od kontekstu Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Europejski Urząd Patentowy, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub Światowa Organizacja Własności Intelektualnej oraz krajowe urzędy patentowe poszczególnych państw.
  WKOP Wstępny Komitet Oceny Projektów powołany przez Administratora, złożony z pracowników Administratora posiadających niezbędną wiedzę do oceny Inicjatyw.
  Zgłaszający / Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub podmiot wskazany w art. 7 ust. 1 z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) lub organ administracji samorządowej lub instytucja rządowa lub dowolne zorganizowanie powyższych podmiotów, spełniające warunki uczestnictwa zdefiniowane w Regulaminie.
  Możliwość składania zgłoszeń poprzez Portal jest wyłączona wobec:
  1. członków zarządów i rad nadzorczych spółek wchodzących w skład GK JSW, a w tym JSW Innowacje SA,
  2. prokurentów oraz pełnomocników spółek wchodzących w skład GK JSW, a w tym JSW Innowacje S.A.,
  3. kierowników i dyrektorów oraz ich zastępców zatrudnionych w JSW Innowacje S.A.,
  4. pracowników zatrudnionych w JSW Innowacje S.A.
  Wyłączenia z punktów 1 oraz 2 dotyczą również małżonków oraz dzieci tych osób.
  Zgłoszenie zawnioskowanie o rozpatrzenie realizacji Inicjatywy poprzez wypełnienie Formularza aplikacyjnego lub zawnioskowanie o rozpatrzenie realizacji Inicjatywy poprzez wypełnienie Karty Koncepcji Projektu (funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników Portalu).
  Odrzucone Zgłoszenie Zgłoszenie, którego braków Zgłaszający nie uzupełnił, pomimo wezwania lub Zgłoszenie, co do którego:
  a) została wydana Ocena negatywna przez Wstępny Komitet Oceny Projektów,
  b) Administrator podjął decyzję o braku realizacji Inicjatywy w nim zawartych, pomimo uzyskania przez niego Pozytywnej oceny Wstępnego Komitetu Oceny Projektów,
  wraz z protokołami sporządzonymi z ich analizy i pozostałą dokumentacją ich dotyczącą. Podjęcie przez Wstępny Komitet Oceny Projektów lub Administratora decyzji wskazanej w punkcie a bądź b nie wymaga uzasadnienia.

§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać m.in. z następujących funkcji:
  1. zapoznawać się z treściami udostępnionymi w Portalu jednak bez prawa do ich rozpowszechniania;
  2. korzystać z dostępnych w Portalu wyszukiwarek;
  3. czestniczyć w dyskusjach na Tablicy Głównej, Grupach Tematycznych oraz we wszystkich przeznaczonych do tego funkcjach Portalu, z uwzględnieniem poszanowania innych osób oraz z przyjęciem zasady o niestosowaniu wulgaryzmów oraz treści obraźliwych, a także treści, których udostępnianie jest zabronione przepisami prawa bądź nawołuje do popełnienia przestępstwa;
  4. korzystać z funkcjonalności umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach Tablicy Głównej oraz Grup Tematycznych; dobrowolnie umieszczać prawdziwe informacje o osobie oraz zdjęcia ze swoim wizerunkiem wraz ze zgodą na ich rozpowszechniane w ramach prowadzonego Portalu
  5. uzyskać status Eksperta po spełnieniu odpowiednich wymagań i przyznaniu go przez Administratora. Status Eksperta skutkuje umieszczeniem profilu w Bazie Ekspertów, którą Użytkownicy mogą przeglądać poszukując wsparcia merytorycznego przy projektach. Status Eksperta służy wyróżnieniu na Portalu, Użytkowników będących profesjonalistami w danej dziedzinie, naukowcami z dorobkiem naukowym.
  6. tworzyć Grupy Tematyczne, ponosząc odpowiedzialność za informacje podane w takich Grupach Tematycznych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości treści prezentowanych w Portalu w przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu oraz w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści w Portalu. Administrator ma prawo usunąć Użytkownika Portalu, w przypadku nawoływania do popełnienia przestępstwa, używania wulgarnych słów, obrażania innych Użytkowników oraz udostępniania treści zabronionych przepisami prawa. Administrator ma prawo w stosownych przypadkach powiadomić organy ścigania.
 3. Warunkiem korzystania z Portalu w charakterze Użytkownika jest podanie prawdziwych danych. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby fizyczne lub instytucje, a także zakazane jest kopiowanie kont.
 4. Dla uzyskania statusu Eksperta niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: uzupełnienie informacji w zakresie podania tytułu przynajmniej jednej autorskiej publikacji naukowej, uzupełnienie danych w profilu Użytkownika Portalu, w tym obowiązkowo podania rzeczywistego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który posłuży Administratorowi do przeprowadzenia procesu weryfikacji Użytkownika Portalu.

§ 3 WARUNKI ZGŁOSZENIA INICJATYWY

 1. Zgłaszanie Inicjatyw na Portalu ma charakter otwarty i ciągły, z zastrzeżeniem poniższego ust. 2.
 2. Aby zgłosić Inicjatywę, Zgłaszający zobowiązany jest do:
  1. dokonania prawidłowego Zgłoszenia;
  2. akceptacji i przestrzegania treści Regulaminu;
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. złożenia oświadczeń poprzez Formularz aplikacyjny zgodnie z treścią Oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu dla Karty Koncepcji Projektu;
  5. wyrażenie zgody na przechowywanie Zgłoszeń przez JSW Innowacje niezależnie od tego czy Zgłoszenie zostanie przyjęte, a Inicjatywa zostanie zrealizowana przez Administratora.
 3. W procesie analizy zgłoszonych Inicjatyw Administrator może zasugerować wypełnienie Karty Koncepcji Projektu w celu pogłębienia wiedzy na temat stanu zaawansowania Inicjatywy. W tym celu Zgłaszający może to zrobić z poziomu zalogowanego Użytkownika. Karta Koncepcji Projektu w odróżnieniu od podstawowego Formularza aplikacyjnego różni się tym, że istnieje w niej możliwość opisania zasadniczych informacji dotyczących charakterystyki projektu w odniesieniu do działań badawczo-rozwojowych. Złożenie Karty Koncepcji Projektu wymaga zaakceptowania oświadczeń wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Złożenie Zgłoszenia w Portalu jest bezpłatne.
 5. Administrator nie przewiduje wynagrodzenia i zwrotu kosztów na rzecz Zgłaszającego z tytułu złożenia Zgłoszenia, ani z tytułu uzyskania przez Inicjatywę pozytywnej oceny – nie dotyczy to ewentualnego uruchomienia Projektu w ramach zdefiniowanego na późniejszym etapie wspólnie ze Zgłaszającym modelu biznesowego. Wszelkie koszty związane z dokonaniem Zgłoszenia Inicjatywy, w szczególności koszt przygotowania Zgłoszenia, koszty dostępu do sieci internetowej, Zgłaszający ponosi we własnym zakresie.

§ 4 ZASADY I OCENA ZGŁOSZEŃ

 1. W ramach Portalu Administrator przyjmuje Zgłoszenia zawierające Inicjatywy w celu wyselekcjonowania Inicjatyw o największym potencjale rozwojowym, do realizacji w oparciu o ustalony później wspólnie ze Zgłaszającym model współpracy.
 2. Otrzymane przez Administratora Zgłoszenia są analizowane podczas trzech etapów:
  1. a. I etap analizy –
   (i) sprawdzenie przez Koordynatora Zgłoszeń Portalu czy przesłane Zgłoszenie, zawiera wszystkie wymagane Regulaminem informacje, tj. dla:
    Formularza aplikacyjnego – czy zawiera nazwę Projektu, aktualny etap zaawansowania projektu, cel i opis pomysłu, formę prawną autora pomysłu – osobę/ podmiot będący autorem Zgłoszenia, osobę wyznaczoną do kontaktu,
    Karty Koncepcji Projektu – czy zawiera tytuł projektu, cel projektu, krótki opis przedmiotu i rezultatów projektu, szacowany czas realizacji projektu, szacowany koszt realizacji projektu, proponowany skład konsorcjum lub/i podwykonawcy, informację o tym czy Zgłaszający (Wnioskodawca) wybrał już źródło współfinansowania środków np. NCBR, PARP, WIOŚ, H2000, itp., potencjalne zagrożenia i poziom ryzyka, rolę JSW Innowacje S.A. w projekcie, potencjalne korzyści dla JSW Innowacje S.A. wynikające z udziału w projekcie oraz z etapu wdrożenia, dane Zgłaszającego (Wnioskodawcy) – imię i nazwisko lub nazwę spółki i/lub zakładu oraz adres korespondencyjny, dane osoby wyznaczonej do kontaktu (imię, nazwisko i adres e-mail), opis doświadczenia Zgłaszającego (Wnioskodawcy) w projektach B+R, opis doświadczenia merytorycznego Zgłaszającego (Wnioskodawcy) w temacie projektu.(ii) sprawdzenie przez Koordynatora Zgłoszeń Portalu czy Zgłaszający zaakceptował Regulamin, oraz złożył wszystkie wymagane zgody i oświadczenia, w tym Oświadczenie Zgłaszającego, w przypadku stwierdzenia braków w Zgłoszeniu wymaganych informacji, Koordynator Zgłoszeń Portalu kontaktuje się ze Zgłaszającym w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, przesyłając Zgłaszającemu prośbę o uzupełnienie Zgłoszenia w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail; w przypadku braku uzupełnienia Zgłoszenia w ww. terminie przez Zgłaszającego jest ono uznawane za nieuzupełnione przez Zgłaszającego i uzyskuje status „Odrzuconego Zgłoszenia”,
  2. II etap analizy – weryfikacja Inicjatywy przez Wstępny Komitet Oceny Projektów, kończąca się wydaniem oceny pozytywnej lub negatywnej
  3. III etap analizy – podjęcie decyzji przez Administratora o realizacji pozytywnie ocenionej Inicjatywy lub odrzuceniu Inicjatywy zawartej w Zgłoszeniu, która uzyskała pozytywną ocenę.
 3. Każda Inicjatywa analizowana jest przez Wstępny Komitet Oceny Projektów pod kątem następujących Kryteriów:
  1. szacowany czas realizacji projektu,
  2. szacowany koszt realizacji projektu,
  3. źródło finansowania,
  4. potencjalne zagrożenia i poziom ryzyka,
  5. rolę JSW Innowacje S.A. w projekcie,
  6. potencjalne korzyści dla JSW Innowacje S.A. wynikające z udziału w projekcie
  7. doświadczenie Zgłaszającego (Wnioskodawcy) w projektach B+R,
  8. stopnień innowacyjności oraz atrakcyjności rozwiązania w aspekcie jego implementacji w warunkach GK JSW,
  9. charakterystyka problemu, który ma być rozwiązany przez wdrożenie Inicjatywy.
 4. Wskazaną analizę Inicjatywy Wstępny Komitet Oceny Projektów przeprowadza podczas swoich spotkań, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Wstępny Komitet Oceny Projektów sporządza protokół z analizy Inicjatywy zawartej w Zgłoszeniu.
 6. Wstępny Komitet Oceny Projektów podejmuje decyzje w drodze wypracowania konsensusu pomiędzy jego członkami.
 7. Wstępny Komitet Oceny Projektów wydaje pozytywną lub negatywną ocenę analizowanej Inicjatywie.
 8. W przypadku uzyskania przez Inicjatywę zawartą w Zgłoszeniu Oceny negatywnej:
  1. Koordynator Zgłoszeń Portalu zawiadamia Zgłaszającego w drodze wiadomości e-mail przesłanej na podany w Zgłoszeniu adres e-mail o otrzymaniu przez Inicjatywę Oceny negatywnej nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty posiedzenia Wstępnego Komitetu Oceny Projektów.
  2. Zgłoszenie jest archiwizowane przez Koordynatora ds. Zarządzania Projektami wraz z protokołem sporządzonym z analizy Inicjatywy w niej zawartej i z pozostałą dokumentacją go dotyczącą oraz przechowywane przez okres 25 lat liczony od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym Wstępny Komitet Oceny Projektów przyznał Inicjatywie Ocenę negatywną.
 9. Jeżeli Wstępny Komitet Oceny Projektów wystawi Ocenę pozytywną co do danej Inicjatywy, Zgłoszenie wraz z protokołem Wstępnego Komitetu Oceny Projektów przekazywane jest do zarządu Administratora, który podejmuje niezwłocznie decyzję co do realizacji Inicjatywy i skontaktowania się ze Zgłaszającym, który przesłał Zgłoszenie. Wskazana decyzja zarządu Administratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zarówno Zgłaszającemu, jak i osobom trzecim. Przed podjęciem przedmiotowej decyzji przez zarząd Administratora, może on zwrócić się we własnym zakresie albo za pośrednictwem Wstępnego Komitetu Oceny Projektów do Zgłaszającego o uzupełnienie Zgłoszenia o dodatkowe informacje lub dokumenty, np. biznesplan, informacje o możliwości wystąpienia wad prawnych (m.in. prawo osoby trzeciej do przedmiotu Zgłoszenia), czy stanowi przedmiot umowy komercyjnej itp., które nie były wymagane w celu dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem a są konieczne w ocenie zarządu Administratora do podjęcia ostatecznej decyzji co do realizacji Inicjatywy wyznaczając Zgłaszającemu termin na przedstawienie ww. dodatkowych informacji lub dokumentów nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania przez Zgłaszającego ww. wiadomości e-mail, i nie dłuższy niż 21dni roboczych od tego dnia.
 10. W przypadku podjęcia przez zarząd Administratora decyzji o realizacji Inicjatywy i kontakcie ze Zgłaszającym, Koordynator Zgłoszeń Portalu przedstawia propozycję dalszych działań i warunków potencjalnej współpracy zmierzających do uruchomienia przez Administratora Projektu opartego na Inicjatywie opisanej w Zgłoszeniu. Kontakt ten powinien nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora.
 11. Zarówno od Odrzucenia Zgłoszenia bądź Pozytywnej Oceny Inicjatywy Zgłaszającemu, jak i osobom trzecim nie przysługuje odwołanie, w tym w formie reklamacji składanej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 12. W przypadku tych Inicjatyw, co do których Zgłaszający oświadczył w Zgłoszeniu, że nie jest wyłącznym jej twórcą, Zgłaszający zobowiązany jest do umożliwienia Administratorowi skontaktowania się z pozostałymi współtwórcami i prowadzenia z nimi rozmów dotyczących powstania i realizacji Inicjatywy zawartej w Zgłoszeniu. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za Zgłoszenie Inicjatywy do Administratora wobec innych współtwórców jeżeli pozostali współtwórcy Inicjatywy nie są zainteresowani realizacją Inicjatywy przez Administratora i podnoszą zarzut ujawnienia Inicjatywy.
  Jeżeli zarząd Administratora podejmie decyzję o Odrzuceniu Zgłoszenia, stosuje się ust. 11 powyżej a Koordynator Zgłoszeń Portalu zawiadamia Zgłaszającego w drodze wiadomości e-mail przesłanej na podany w Zgłoszeniu adres e-mail o wskazanej decyzji zarządu Administratora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia Odrzucenia Zgłoszenia przez Zarząd.
 13. Zgłaszający może cofnąć Zgłoszenie bez ponoszenie kosztów finansowych wyłącznie w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. Cofnięcie Zgłoszenia po upływie tego terminu może powodować obowiązek pokrycia przez Zgłaszającego wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora w związku z analizą Zgłoszenia i zawartej w nim Inicjatywy oraz związanych z komercjalizacją Inicjatywy, jeżeli zarząd Administratora podejmie decyzję o realizacji Inicjatywy i kontakcie ze Zgłaszającym.
 14. W skład Wstępnego Komitetu Oceny Projektów nie mogą wchodzić twórca i współtwórca Inicjatywy, Zgłaszający oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 5 POUFNOŚĆ I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Przesyłając Zgłoszenie Zgłaszający oświadcza w Formularzu aplikacyjnym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola czy zgłoszona Inicjatywa jest wyłącznego autorstwa Zgłaszającego (jeżeli nie jest wyłącznego autorstwa Zgłaszającego to Zgłaszający zobowiązany jest do otrzymania dokumentu pełnomocnictwa od współtwórców wykazującego upoważnienie Zgłaszającego do Zgłoszenia i do reprezentowania pozostałych współtwórców w zakresie Zgłoszenia oraz do wymienienia pozostałych współtwórców w pozycji „potencjalni partnerzy” i wskazania ich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail), a także, w analogiczny sposób, czy rozwiązanie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego, odrzucone przez Urząd Patentowy, czy jest w trakcie postępowania zgłoszeniowego, czy udzielony został patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, czy rozwiązanie nie wymaga działań w zakresie praw własności intelektualnej, czy nie podjęto jeszcze żadnych działań w zakresie ochrony własności intelektualnej, lub że Zgłaszający inicjatywę nie dysponuje wiedzą na temat prawnej ochrony własności intelektualnej zgłaszanego rozwiązania.
 2. Zgłaszający zobowiązuje się w imieniu własnym i w imieniu innych reprezentowanych przez siebie współtwórców do zachowania w poufności przedmiotu Zgłoszenia i Inicjatywy do momentu otrzymania od Administratora informacji o przyjęciu lub odrzucenia Zgłoszenia. W tym okresie Zgłaszający zobowiązuje się w imieniu własnym i w imieniu innych reprezentowanych przez siebie współtwórców nie zgłaszać Inicjatywy do żadnego z Urzędów Patentowych, nie ujawniać Inicjatywy osobom trzecim, ani nie rozporządzać żadnymi przysługującymi jemu/im prawami do Inicjatywy.
 3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora lub spółki z GK JSW z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych, w związku ze Zgłoszeniem, Zgłaszający w imieniu własnym i w imieniu innych reprezentowanych przez siebie współtwórców zobowiązuje się, jako osoba/ podmiot wyłącznie odpowiedzialny do wypłaty ewentualnych odszkodowań na rzecz osób trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora Portalu lub spółki z GK JSW, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając Administratora lub spółki z GK JSW z wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w powyższym zakresie – do wzięcia w nim udziału.
 4. Przesyłając Zgłoszenie Zgłaszający w imieniu własnym i w imieniu innych reprezentowanych przez siebie współtwórców udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zawartych w Zgłoszeniu w celu dokonania jego oceny. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: druk, zapis na nośnikach cyfrowych i magnetycznych oraz rejestrację w Księdze Innowacyjnych Inicjatyw Górniczych tworzonej przez Administratora. Administratorowi przysługuje prawo do udzielenia dalszej licencji wyłącznie podmiotom współpracującym z GK JSW w zakresie oceny Inicjatywy (np. rzecznicy patentowi) oraz podmiotom z GK JSW w celu dokonania oceny Inicjatywy.
 5. Zgłaszający w imieniu własnym i w imieniu innych reprezentowanych przez siebie współtwórców przyjmuje do wiadomości, iż poszczególne Zgłoszenia mogą mieć podobny charakter lub zakres, co nie ogranicza uprawnień Administratora do wyboru jednej spośród zgłoszonych Inicjatyw i nie będzie stanowić naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto Zgłaszający w imieniu własnym i w imieniu innych reprezentowanych przez siebie współtwórców przyjmuje do wiadomości, iż Administrator oraz podmioty z GK JSW prowadzą (samodzielnie jak i we współpracy z podmiotami trzecimi) działalność, której rezultatem mogą być rozwiązania zbliżone do opisanej w Zgłoszeniu Inicjatywy. W związku z powyższym, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako zobowiązanie się Administratora czy podmiotów z GK JSW do powstrzymania się od prowadzenia prac rozwojowych czy wynalazczych, których rezultatem mogą być w szczególności metody, pomysły, technologie, rozwiązania, programy, protokoły czy koncepcje opisane w Zgłoszeniu.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Składając Zgłoszenie, Zgłaszający zobowiązany jest do wyrażenia odpowiednich zgód na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, poprzez zaznaczenie stosownych pól w Formularzu aplikacyjnym, w celu i zakresie niezbędnym dla Zgłoszenia Inicjatywy oraz przekazanie jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu spółce z GK JSW, która podejmie się wsparcia w rozwoju Inicjatywy zgłoszonej przez Zgłaszającego w ramach Portalu.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Portalu jest JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul. Paderewskiego 41, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000116114.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem: [email protected]
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu określonym w niniejszym Regulaminie oraz w celu obsługi Portalu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osób Użytkowników Portalu, w celu wskazanym w ust. 4 powyżej jest zgoda, którą Zgłaszający wyraża poprzez Zgłoszenie Inicjatywy projektowej (art. 6 ust. 1 lit. a, b, RODO).
 6. Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego/Użytkownika/Eksperta Portalu mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Zgłaszającego lub Użytkownika lub Eksperta Portalu do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres działania Portalu, a także na czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń Użytkowników, w tym Zgłaszającego wynikających z dokonanego przez niego Zgłoszenia, Administratora oraz spółek z GK JSW lub do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Zgłaszającemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Zgłaszającemu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody wiązać się będzie z cofnięciem Zgłoszenia przez Zgłaszającego, do której to sytuacji stosuje się § 4 ust. 17 Regulaminu.
 11. Zgłaszającemu przysługuje prawo w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych przez Zgłaszającego jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego Zgłoszenia Inicjatywy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Zgłoszenie Inicjatywy poprzez Formularz aplikacyjny, a także poprzez Kartę Koncepcji Projektu.
 13. Administrator informuje, iż w przypadku konieczności przekazania Zgłoszenia upoważnionym pracownikom z GK JSW lub wewnętrznym i zewnętrznym ekspertom, Zgłoszenie będzie przekazane po uprzedniej anonimizacji.
 14. Użytkownik i Ekspert Portalu rejestrując się wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego danych oraz wizerunku w celu publikacji na jego profilu na Portalu zgodnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przez Administratora. Użytkownik i Ekspert ma prawo do odwołania udzielonej zgody na rozpowszechnienie jego danych i wizerunku poprzez skasowanie jego profilu na Portalu.
 15. Informacje jawne w profilu Użytkownika lub Eksperta to: zdjęcie, opis, publikacje, login. Telefon oraz e-mail jest widoczny dla Administratora.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej ze Zgłoszeniem Inicjatywy w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, z zastrzeżeniem §4 ust. 14 Regulaminu, przy czym nie można wnieść reklamacji od odrzuconego zgłoszenia.
 2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na poniższy adres Administratora: JSW Innowacje S.A., Pion Projektów Górniczych, ul. Paderewskiego 41, Katowice, 40-282, z dopiskiem „NowyLevel”. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji co najmniej: swoje imię i nazwisko (lub firmę) oraz adres do doręczeń. Nie dotyczy decyzji, o której mowa w § 4 ust. 14 Regulaminu.
 3. Administrator dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni roboczych od dnia jej wpływu.
 4. Rozstrzygnięcie Administratora w zakresie reklamacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie, z zastrzeżeniem, iż nie wyłącza to uprawnienia Użytkownika Portalu do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany Metodyki i innych zmian w zakresie polityki agregacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych dla JSW Innowacje. Na 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu na stronie internetowej Portalu w zakładce „Regulamin” zostaną opublikowane postanowienia Regulaminu, które ulegają zmianie. Zmienione postanowienia obowiązują po upływie wskazanego w zdaniu poprzednim okresu. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.nowylevel.pl.
 2. O zamknięciu Portalu, warunkach i terminie zaprzestania przyjmowania Zgłoszeń, a także o wszelkich zmianach w zakresie organizacji i prowadzenia Portalu Administrator informować będzie na stronie internetowej Portalu pod adresem: https://www.nowylevel.pl/.
 3. Portal nie ma charakteru przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin został sporządzony w języku polskim.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Nowy Level – oświadczenia zgłaszającego

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.